Klantenservice

Contactgegevens

Arend Beveiliging
Roskam 12
6003EL
Weert

Tel: 0495 – 585895
Gsm: 06 – 21244985

arendbeveiliging.nl
info@arendbeveiliging.nl

KvK: 13025233
BTW Nr.NL 8019.38.727.B.01
IBAN: NL16 INGB 0005 5198 08

Openingstijden
Maandag t/m Vrijdag van 08.00 uur tot 17.30
Geen winkel. Afhalen op afspraak.

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Stichting Webshop Keurmerk

Deze Algemene Voorwaarden van Stichting Webshop Keurmerk zijn tot stand gekomen in overleg met de Consumentenbond in het kader van de Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg (CZ) van de Sociaal-Economische Raad en treden in werking per 1 juni 2014.

Deze Algemene Voorwaarden zullen worden gebruikt door alle leden van de Stichting Webshop Keurmerk met uitzondering van financiële diensten als bedoeld in de Wet Financieel Toezicht en voor zover deze diensten onder toezicht staan van de Autoriteit Financiële Markten.

Inhoudsopgave:

Artikel   1 – Definities

Artikel   2 – Identiteit van de ondernemer

Artikel   3 – Toepasselijkheid

Artikel   4 – Het aanbod

Artikel   5 – De overeenkomst

Artikel   6 – Herroepingsrecht

Artikel   7 – Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd

Artikel   8 – Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan

Artikel   9 – Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping

Artikel 10 – Uitsluiting herroepingsrecht

Artikel 11 – De prijs

Artikel 12 – Nakoming en extra garantie

Artikel 13 – Levering en uitvoering

Artikel 14 – Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

Artikel 15 – Betaling

Artikel 16 – Klachtenregeling

Artikel 17 – Geschillen

Artikel 18 – Branchegarantie

Artikel 19 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

Artikel 20 – Wijziging van de algemene voorwaarden Stichting Webshop Keurmerk

Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Aanvullende overeenkomst: een overeenkomst waarbij de consument producten, digitale inhoud en/of diensten verwerft in verband met een overeenkomst op afstand en deze zaken, digitale inhoud en/of diensten door de ondernemer worden geleverd of door een derde partij op basis van een afspraak tussen die derde en de ondernemer;
 2. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 3. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;
 4. Dag: kalenderdag;
 5. Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden;
 6. Duurovereenkomst: een overeenkomst die strekt tot de regelmatige levering van zaken, diensten en/of digitale inhoud gedurende een bepaalde periode;
 7. Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel – waaronder ook begrepen e-mail – dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;
 8. Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 9. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die lid is van Stichting Webshop Keurmerk en producten, (toegang tot) digitale inhoud en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
 10. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen de ondernemer en de consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 11. Modelformulier voor herroeping: het in Bijlage I van deze voorwaarden opgenomen Europese modelformulier voor herroeping;
 12. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen;

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer

Naam ondernemer: Arend Beveiliging
Vestigingsadres:  Roskam 12 
6003EL Weert
Tel: 0495-585895
Bereikbaar op: Maandag t/m vrijdag van 08:00 t/m 17:00 uur
E-mailadres: info@arendbeveiliging.nl
KvK-nummer:13025233
BTW-identificatienummer:NL8019.38.727.B.01

Indien de activiteit van de ondernemer is onderworpen aan een relevant vergunningstelsel: de

gegevens over de toezichthoudende autoriteit;

Indien de ondernemer een gereglementeerd beroep uitoefent:

 • de beroepsvereniging of –organisatie waarbij hij is aangesloten;
 • de beroepstitel, de plaats in de EU of de Europese Economische Ruimte waar deze is toegekend;
 • een verwijzing naar de beroepsregels die in Nederland van toepassing zijn en aanwijzingen waar en hoe deze beroepsregels toegankelijk zijn.

Artikel 3 – Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.
 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal de ondernemer voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en dat zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
 3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
 4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

Artikel 4 – Het aanbod

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
 3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

Artikel 5 – De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 4. De ondernemer kan zich binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 5. De ondernemer zal uiterlijk bij levering van het product, de dienst of digitale inhoud aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
 6. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;
 7. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
 8. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
 9. de prijs met inbegrip van alle belastingen van het product, dienst of digitale inhoud; voor zover van toepassing de kosten van aflevering; en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst op afstand;
 10. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is;
 11. indien de consument een herroepingsrecht heeft, het modelformulier voor herroeping.
 12. In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

Artikel 6 – Herroepingsrecht

Bij producten:

 1. De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
 2. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:
 3. als de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. De ondernemer mag, mits hij de consument hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren.
 4. als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;
 1. bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.

Bij diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd:

 1. De consument kan een dienstenovereenkomst en een overeenkomst voor levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd gedurende minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
 2. De in lid 3 genoemde bedenktijd gaat in op de dag die volgt op het sluiten van de overeenkomst.

Verlengde bedenktijd voor producten, diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd bij niet informeren over herroepingsrecht:

 1. Indien de ondernemer de consument de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, loopt de bedenktijd af twaalf maanden na het einde van de oorspronkelijke, overeenkomstig de vorige leden van dit artikel vastgestelde bedenktijd.
 2. Indien de ondernemer de in het voorgaande lid bedoelde informatie aan de consument heeft verstrekt binnen twaalf maanden na de ingangsdatum van de oorspronkelijke bedenktijd, verstrijkt de bedenktijd 14 dagen na de dag waarop de consument die informatie heeft ontvangen.

Artikel 7 – Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd

 1. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.
 2. De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.
 3. De consument is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als de ondernemer hem niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt.

Artikel 8 – Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan

 1. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan de ondernemer.
 2. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de consument het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) de ondernemer. Dit hoeft niet als de ondernemer heeft aangeboden het product zelf af te halen. De consument heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.
 3. De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 4. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.
 5. De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product. Als de ondernemer niet heeft gemeld dat de consument deze kosten moet dragen of als de ondernemer aangeeft de kosten zelf te dragen, hoeft de consument de kosten voor terugzending niet te dragen.
 6. Indien de consument herroept na eerst uitdrukkelijk te hebben verzocht dat de verrichting van de dienst of de levering van gas, water of elektriciteit die niet gereed voor verkoop zijn gemaakt in een beperkt volume of bepaalde hoeveelheid aanvangt tijdens de bedenktijd, is de consument de ondernemer een bedrag verschuldigd dat evenredig is aan dat gedeelte van de verbintenis dat door de ondernemer is nagekomen op het moment van herroeping, vergeleken met de volledige nakoming van de verbintenis.
 7. De consument draagt geen kosten voor de uitvoering van diensten of de levering van water, gas of elektriciteit, die niet gereed voor verkoop zijn gemaakt in een beperkt volume of hoeveelheid, of tot levering van stadsverwarming, indien:
 8. de ondernemer de consument de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht, de kostenvergoeding bij herroeping of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, of;
 9. de consument niet uitdrukkelijk om de aanvang van de uitvoering van de dienst of levering van gas, water, elektriciteit of stadsverwarming tijdens de bedenktijd heeft verzocht.
 10. De consument draagt geen kosten voor de volledige of gedeeltelijke levering van niet op een materiële drager geleverde digitale inhoud, indien:
 11. hij voorafgaand aan de levering ervan niet uitdrukkelijk heeft ingestemd met het beginnen van de nakoming van de overeenkomst voor het einde van de bedenktijd;
 12. hij niet heeft erkend zijn herroepingsrecht te verliezen bij het verlenen van zijn toestemming; of
 13. de ondernemer heeft nagelaten deze verklaring van de consument te bevestigen.
 14. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

Artikel 9 – Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping

 1. Als de ondernemer de melding van herroeping door de consument op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.
 2. De ondernemer vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele leveringskosten door de ondernemer in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt. Tenzij de ondernemer aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.
 3. De ondernemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.
 4. Als de consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft de ondernemer de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.

Artikel 10 – Uitsluiting herroepingsrecht

De ondernemer kan de navolgende producten en diensten uitsluiten van het herroepingsrecht, maar alleen als de ondernemer dit duidelijk bij het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld:

 1. Producten of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen
 2. Overeenkomsten die gesloten zijn tijdens een openbare veiling. Onder een openbare veiling wordt verstaan een verkoopmethode waarbij producten, digitale inhoud en/of diensten door de ondernemer worden aangeboden aan de consument die persoonlijk aanwezig is of de mogelijkheid krijgt persoonlijk aanwezig te zijn op de veiling, onder leiding van een veilingmeester, en waarbij de succesvolle bieder verplicht is de producten, digitale inhoud en/of diensten af te nemen;
 3. Dienstenovereenkomsten, na volledige uitvoering van de dienst, maar alleen als:
 4. de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en
 5. de consument heeft verklaard dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra de ondernemer de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd;
 6. Dienstenovereenkomsten voor terbeschikkingstelling van accommodatie, als in de overeenkomst een bepaalde datum of periode van uitvoering is voorzien en anders dan voor woondoeleinden, goederenvervoer, autoverhuurdiensten en catering;
 7. Overeenkomsten met betrekking tot vrijetijdsbesteding, als in de overeenkomst een bepaalde datum of periode van uitvoering daarvan is voorzien;
 8. Volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
 9. Producten die snel bederven of een beperkte houdbaarheid hebben;
 10. Verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
 11. Producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten;
 12. Alcoholische dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij het sluiten van de overeenkomst, maar waarvan de levering slechts kan plaatsvinden na 30 dagen, en waarvan de werkelijke waarde afhankelijk is van schommelingen van de markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;
 13. Verzegelde audio-, video-opnamen en computerprogrammatuur, waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
 14. Kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van abonnementen hierop;
 15. De levering van digitale inhoud anders dan op een materiële drager, maar alleen als:
 16. de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en
 17. de consument heeft verklaard dat hij hiermee zijn herroepingsrecht verliest.

Artikel 11 – De prijs

 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
 2. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
 3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
 4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:
 5. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
 6. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
 7. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.

Artikel 12 – Nakoming overeenkomst en extra garantie

 1. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
 2. Een door de ondernemer, diens toeleverancier, fabrikant of importeur verstrekte extra garantie beperkt nimmer de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden indien de ondernemer is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.
 3. Onder extra garantie wordt verstaan iedere verbintenis van de ondernemer, diens toeleverancier, importeur of producent waarin deze aan de consument bepaalde rechten of vorderingen toekent die verder gaan dan waartoe deze wettelijk verplicht is in geval hij is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.

Artikel 13 – Levering en uitvoering

 1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan de ondernemer kenbaar heeft gemaakt.
 3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal de ondernemer geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.
 4. Na ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft onverwijld terugbetalen.
 5. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 14 – Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

Opzegging:

 1. De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 2. De consument kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 3. De consument kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten:
  • te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald tijdstip of in een bepaalde periode;
  • tenminste opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan;
  • altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als de ondernemer voor zichzelf heeft bedongen.

Verlenging:

 1. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, mag niet stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd voor een bepaalde duur.
 2. In afwijking van het vorige lid mag een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van dag- nieuws- en weekbladen en tijdschriften stilzwijgend worden verlengd voor een bepaalde duur van maximaal drie maanden, als de consument deze verlengde overeenkomst tegen het einde van de verlenging kan opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 3. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, mag alleen stilzwijgend voor onbepaalde duur worden verlengd als de consument te allen tijde mag opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand. De opzegtermijn is ten hoogste drie maanden in geval de overeenkomst strekt tot het geregeld, maar minder dan eenmaal per maand, afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften.
 4. Een overeenkomst met beperkte duur tot het geregeld ter kennismaking afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften (proef- of kennismakingsabonnement) wordt niet stilzwijgend voortgezet en eindigt automatisch na afloop van de proef- of kennismakingsperiode.

Duur:

 1. Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de consument na een jaar de overeenkomst te allen tijde met een opzegtermijn van ten hoogste één maand opzeggen, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van de overeengekomen duur verzetten.

Artikel 15 – Betaling

 1. Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn, of bij het ontbreken van een bedenktermijn binnen 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan op de dag nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.
 2. Bij de verkoop van producten aan consumenten mag de consument in algemene voorwaarden nimmer verplicht worden tot vooruitbetaling van meer dan 50%. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
 3. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
 4. Indien de consument niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door de ondernemer is gewezen op de te late betaling en de ondernemer de consument een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is de ondernemer gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,=; 10% over de daaropvolgende € 2.500,= en 5% over de volgende € 5.000,= met een minimum van € 40,=. De ondernemer kan ten voordele van de consument afwijken van genoemde bedragen en percentages.

Artikel 16 – Klachtenregeling

 1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer.
 3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 4. Een klacht over een product, dienst of de service van de ondernemer kan eveneens worden ingediend via een klachtenformulier op de consumentenpagina van de website van Stichting Webshop Keurmerk (http://keurmerk.info/Home/MisbruikOfKlacht) De klacht wordt dan zowel naar de betreffende ondernemer als naar Stichting Webshop Keurmerk gestuurd.
 5. Indien de klacht niet binnen een redelijke termijn dan wel binnen 3 maanden na het indienen van de klacht in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

Artikel 17 – Geschillen

 1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Geschillen tussen de consument en de ondernemer over de totstandkoming of uitvoering van overeenkomsten met betrekking tot door deze ondernemer te leveren of geleverde producten en diensten, kunnen, met inachtneming van het hierna bepaalde, zowel door de consument als de ondernemer worden voorgelegd aan de Geschillencommissie Webshop, Postbus 90600, 2509 LP te Den Haag (sgc.nl).
 3. Een geschil wordt door de Geschillencommissie slechts in behandeling genomen, indien de consument zijn klacht eerst binnen bekwame tijd aan de ondernemer heeft voorgelegd.
 4. Uiterlijk twaalf maanden nadat het geschil is ontstaan dient het geschil schriftelijk bij de Geschillencommissie aanhangig te worden gemaakt.
 5. Wanneer de consument een geschil wil voorleggen aan de Geschillencommissie, is de ondernemer aan deze keuze gebonden. Wanneer de ondernemer dat wil doen, zal de consument binnen vijf weken na een daartoe door de ondernemer schriftelijk gedaan verzoek, schriftelijk dienen uit te spreken of hij zulks ook wenst dan wel het geschil wil laten behandelen door de daartoe bevoegde rechter. Verneemt de ondernemer de keuze van de consument niet binnen de termijn van vijf weken, dan is de ondernemer gerechtigd het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter.
 6. De Geschillencommissie doet uitspraak onder de voorwaarden zoals deze zijn vastgesteld in het reglement van de Geschillencommissie (http://www.degeschillencommissie.nl/over-ons/de-commissies/2701/webshop). De beslissingen van de Geschillencommissie geschieden bij wege van bindend advies.
 7. De Geschillencommissie zal een geschil niet behandelen of de behandeling staken, indien aan de ondernemer surseance van betaling is verleend, deze in staat van faillissement is geraakt of zijn bedrijfsactiviteiten feitelijk heeft beëindigd, voordat een geschil door de commissie op de zitting is behandeld en een einduitspraak is gewezen.
 8. Indien naast de Geschillencommissie Webshop een andere erkende of bij de Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken (SGC) of het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) aangesloten geschillencommissie bevoegd is, is voor geschillen betreffende hoofdzakelijk de methode van verkoop of dienstverlening op afstand de Geschillencommissie Stichting Webshop Keurmerk bij voorkeur bevoegd. Voor alle overige geschillen de andere erkende bij SGC of Kifid aangesloten geschillencommissie.

Artikel 18 – Branchegarantie

 1. Stichting Webshop Keurmerk staat garant voor de nakoming van de bindende adviezen van de Geschillencommissie Stichting Webshop Keurmerk door haar leden, tenzij het lid besluit het bindend advies binnen twee maanden na de verzending ervan ter toetsing aan de rechter voor te leggen. Deze garantstelling herleeft, indien het bindend advies na toetsing door de rechter in stand is gebleven en het vonnis waaruit dit blijkt, in kracht van gewijsde is gegaan. Tot maximaal een bedrag van €10.000,- per bindend advies, wordt dit bedrag door Stichting Webshop Keurmerk aan de consument uitgekeerd. Bij bedragen groter dan €10.000,- per bindend advies, wordt €10.000,- uitgekeerd. Voor het meerdere heeft Stichting Webshop Keurmerk een inspanningsverplichting om ervoor te zorgen dat het lid het bindend advies nakomt.
 2. Voor toepassing van deze garantie is vereist dat de consument een schriftelijk beroep hierop doet bij Stichting Webshop Keurmerk en dat hij zijn vordering op de ondernemer overdraagt aan Stichting Webshop Keurmerk. Indien de vordering op de ondernemer meer bedraagt dan €10.000,-, wordt de consument aangeboden zijn vordering voor zover die boven het bedrag van €10.000,- uitkomt over te dragen aan Stichting Webshop Keurmerk, waarna deze organisatie op eigen naam en kosten de betaling daarvan in rechte zal vragen ter voldoening aan de consument.

Artikel 19 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

Een bepaling is dat producten die via Google of andere zoekmogelijkheden gevonden worden maar die niet direct op onze site staan maar via de achterdeur naar de site verwijzen, kunnen door de ondernemer geweigerd worden indien het product niet officieel op de site staat. Voorbeeld is een categorie genaamd ‘Uncategorized” die gebruikt wordt voor test producten maar niet officieel op de site staan. Deze producten mogen door de ondernemer geweigerd worden als verkoop en aldus de aankoop ontbinden. Het reeds betaalde bedrag zal direct worden geretourneerd aan de consument.

Artikel 20 – Wijziging van de algemene voorwaarden Stichting Webshop Keurmerk

 1. Stichting Webshop Keurmerk zal deze algemene voorwaarden niet wijzigen dan in overleg met de Consumentenbond.
 2. Wijzigingen in deze voorwaarden zijn slechts van kracht nadat deze op daartoe geëigende wijze zijn gepubliceerd, met dien verstande, dat bij toepasselijke wijzigingen gedurende de looptijd van een aanbod de voor de consument meest gunstige bepaling zal prevaleren.

 

Adres Stichting Webshop Keurmerk:

Willemsparkweg 193, 1071 HA  Amsterdam

Disclaimer

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op deze website arendbeveiliging.nl. Door deze website te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer. In geval van tegenstrijdigheid tussen de voorwaarden van specifieke producten en diensten besteld via deze website en deze disclaimer, prevaleren de voorwaarden van deze producten en diensten.

Gebruik van de arendbeveiliging.nl site
De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend. Hoewel Voorbeeld creatie zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze website en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kunnen zij niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Voorbeeld creatie garandeert evenmin dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren. Voorbeeld creatie wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van deze website uitdrukkelijk van de hand.

Informatie van derden, producten en diensten
Wanneer arendbeveiliging.nl links naar websites van derden weergeeft, betekent dit niet dat de op of via deze websites aangeboden producten of diensten door hen worden aanbevolen. Arendbeveiliging.nl aanvaart geen aansprakelijkheid en geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van websites waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar deze website. Het gebruik van dergelijke links is voor eigen risico. De informatie op dergelijke websites is door arendbeveiliging.nl niet nader beoordeeld op juistheid, redelijkheid, actualiteit of volledigheid.

Informatie gebruiken
Arendbeveiliging.nl behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s). Het is niet toegestaan informatie op deze website over te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van arendbeveiliging.nl of de rechtmatige toestemming van de rechthebbende. U mag informatie op deze website wel afdrukken en/of downloaden voor eigen persoonlijk gebruik.

Wijzigingen
Arendbeveiliging.nl behoudt zich het recht voor de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd.

Toepasselijk recht
Op deze website en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

Privacy policy

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten van Arend Beveiliging (gevestigd aan de Roskam 12 te Weert) aan gebruiker, evenals op alle informatie, aanbevelingen, stappenplannen, documenten en diensten die je op of via de website arendbeveiliging.nl verkrijgt en of gebruikt (verder te noemen: informatie).

Heb je vragen over deze algemene voorwaarden of diensten van Stichting Webshop Keurmerk? Neem dan contact met ons op via info@arendbeveiliging.nl

 1. Algemeen

1.1 Arend Beveiliging neemt de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht bij de samenstelling en bij het onderhoud van de op de website arendbeveiliging.nl verstrekte informatie, echter kan Arend Beveiliging niet garanderen dat deze informatie altijd volledig juist, compleet en actueel is. De informatie verstrekt op en via onze website is dan ook uitsluitend bedoeld als algemene informatie en hier kun je verder geen rechten aan ontlenen.

1.2 De inhoud van de website arendbeveiliging.nl kun je gebruiken om een beter beeld te krijgen van privacyregelgeving en kan helpen bij het vormgeven en tenuitvoerlegging van je privacy statement, maar kan niet worden opgevat als concreet juridisch advies. Het gebruik van de website arendbeveiliging.nl  is op eigen risico en voor eigen rekening. Arend Beveiliging is niet aansprakelijkheid voor schade die direct of indirect voortvloeit uit het gebruik van (of het niet gebruiken van) deze website, inclusief schade veroorzaakt door bugs, scripts, virussen of eventuele onjuistheid of onvolledigheid van de informatie, tenzij de schade het gevolg is van opzet of grove nalatigheid van Arend Beveiliging.

1.3 Iedere aansprakelijkheid van Arend Beveiliging is beperkt tot het in totaal door Arend Beveiliging aan een gebruiker in rekening gebrachte bedrag. Aanspraken vervallen indien Arend Beveiliging niet binnen een jaar na de ontdekking van de gebeurtenis die aanleiding geeft tot aansprakelijkheid, hiervan schriftelijk in kennis is gesteld.

1.4 Arend Beveiliging is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit het gebruik van elektronische communicatiemiddelen, met inbegrip van, zonder beperking, schade die voortvloeit uit het uitvallen of vertragen van de levering van elektronische communicatie, interceptie of manipulatie van elektronische communicatie door derden of door computerprogramma’s gebruikt voor elektronische communicatie en transmissie van virussen.

1.5 Arend Beveiliging is niet verantwoordelijk voor de wijze waarop gebruik wordt gemaakt van de ter beschikking gestelde functionaliteiten en informatie.

1.6 Arend Beveiliging is niet aansprakelijk voor onjuiste feitelijke omstandigheden die door de gebruiker zijn verstrekt.

1.7 Als een deel van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar is, verandert dat niets aan de geldigheid van de rest van deze algemene voorwaarden of de overeenkomst waarop zij van toepassing zijn. Het nietige of vernietigde deel wordt vervangen door een bepaling die zoveel mogelijk de inhoud van de nietige bepaling volgt

Indien gewenst zal Arend Beveiliging deze algemene voorwaarden op verzoek kosteloos aan je toezenden. Zij zijn ook beschikbaar op de website.

 1. Links naar en van andere websites

2.1 Deze website biedt links naar externe websites en aanbieders. Arend Beveiliging is niet aansprakelijk voor het gebruik of de inhoud van internetsites waarnaar wordt verwezen of aanbieders welke gekoppeld zijn aan de website van Arend Beveiliging.

2.2 De site bevat links naar andere sites en sites van business partners die niet tot de Arend Beveiliging behoren. Wij zijn niet aansprakelijk voor de privacy praktijken noch de inhoud van zulke sites.

 1. Auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten

3.1 Het auteursrecht van deze website en alle informatie binnen deze website berusten bij Arend Beveiliging of bij derden welke met toestemming dit (beeld)materiaal beschikbaar hebben gesteld aan Arend Beveiliging. Het is dan ook niet toegestaan om de website (en onderdelen daarvan, en daarop) elektronisch of anderszins te kopiëren, openbaar te maken en/of wijzigingen in (onderdelen van) de website aan te brengen zonder voorafgaande toestemming van Arend Beveiliging.

 1. Toepasselijk recht & bevoegde rechter

4.1 Deze algemene voorwaarden zijn uitsluitend onderworpen aan de Nederlandse wetgeving.

4.2 Bij mogelijke geschillen is de rechtbank te Amsterdam exclusief bevoegd.

4.3 Arend Beveiliging behoudt zicht het recht voor om deze gebruiksvoorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen. Controleer deze daarom regelmatig.

 1. Privacy Statement

Arend Beveiliging hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In dit Privacy Statement willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om je privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Arend Beveiliging houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

– je persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit privacy statement.

– verwerking van je persoonsgegevens beperkt blijft tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.

– vragen om je uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van jouw persoonsgegevens.

– passende technische en/of organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van

jouw persoonsgegevens gewaarborgd is.

– geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.

– op de hoogte zijn van jouw rechten omtrent je persoonsgegevens, je hier op willen wijzen en deze respecteren.

Als Arend Beveiliging zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. Indien je na het doornemen van ons privacy statement, of in algemenere zin, vragen hebt hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens::

Arend Beveiliging
Roskam 12
6003EL Weert, info@arendbeveiliging.nl

Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens?

Je persoonsgegevens worden door Arend Beveiliging verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:

– Het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen.

– Het opmaken van de factuur

– Uw persoonsgegevens en webshop gegevens worden vermeld op onze website arendbeveiliging.nl. Op deze manier kunnen consumenten checken of u bij ons bent aangesloten. Let goed op! In uw account kunt u onder het kopje ‘Webshops’ achter de url kiezen voor ‘wijzigen’ aldaar kunt u de openbare gegevens te allen tijde aanpassen.

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van je vragen:

– Voorletters en achternaam;

– Tussenvoegsel;

– E-mailadres;

– Geslacht;

– Telefoonnummer;

– Rekeninggegevens;

– Bedrijfsgegevens (KvKnummer, Vestigingsnummer, Btwnummer en Adresgegevens).

Verstrekking aan derden

De gegevens die je aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

– Het verzorgen van de internetomgeving voor Arend Beveiliging.

– Het verzorgen van de (financiële) administratie;

– Het verzorgen van nieuwsbrieven en uitnodigingen.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van je persoonsgegevens te waarborgen.

Verder zullen wij de door jou verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien jij ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen die gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

Arend Beveiliging bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van jou beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:

– Alle personen die namens Arend Beveiliging van je gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.

– We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;

– We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;

– Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;

– We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;

– Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Rechten omtrent je gegevens

Je hebt recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven die we van je hebben. Tevens kan je bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door een van onze verwerkers. Ook heb je het recht de door jou verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jouzelf of direct aan een andere partij indien gewenst. Wij kunnen je vragen om je te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Klachten

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens, dan vragen we je hierover met ons contact op te nemen.  Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de AutoriteitPersoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy.

Als je naar aanleiding van ons privacy statement nog vragen of opmerkingen hebt, neem dan contact met ons op via info@keurmerk.info.

Retourneren en Ruilen

Service en Garantie

Service en garantie
De Stichting Webshop Keurmerk is sinds 2001 hét Thuiswinkel Keurmerk van winkels die hun producten en diensten ook via internet aanbieden. De Stichting is het grootste erkende Keurmerk van Nederland. De bij de Nederlandse Webshop Keurmerk aangesloten winkels staan onder onafhankelijk toezicht van de Stichting. De Stichting Webshop Keurmerk beoogt consumenten te beschermen tegen ondeugdelijke webwinkels en/of thuiswinkels.

Garantietermijn
Op ieder product zit standaard een wettelijke garantie.

Garantieprocedure

Het is vervelend als een artikel niet of niet naar behoren functioneert. Met de RMA service (de officiële benaming is RMA – Return Merchandise Approval) proberen wij een hoge standaard in klantenservice te bereiken voor garantie claims. Het helpt u om de producten die in onze shop gekocht zijn inzichtelijk te retourneren.

Volg de volgende stappen als u een artikel naar ons wilt retourneren:

 • Maak een RMA-nummer aan of vraag deze op bij onze klantenservice (tel 0495-585895;
 • Stuur het artikel na toekenning van het RMA-nummer naar ons op, verpak het artikel goed als u het verstuurt;
 • In de zending dient duidelijk de adresgegevens en telefoonnummer alsmede de omschrijving van het probleem met het RMA-nummer vermeld te staan;
 • De consument draagt het risico voor de retourzending, wij adviseren daarom om het pakket aangetekend te verzenden en het verzendbewijs te bewaren, zodat u een eventuele vermissing kunt claimen bij uw vervoerder.

Deze online service is een efficiënte methode om het ‘retourneren’ van de betreffende producten te controleren, zorg te dragen voor zichtbaarheid en traceerbaarheid zodat het retour-proces naar tevredenheid kan worden afgerond.

Webshop Keurmerk

Op deze pagina informeren wij u over ons Webshop Keurmerk en de zekerheden die deze u geeft voor een veilige en betrouwbare aankoop. Wij zijn lid van de Webshop Keurmerk, bekijk voor meer informatie onze pagina op de website www.keurmerk.info. Bekijk ons profiel op deze pagina.

Met trots melden wij u dat Stichting Webshop Keurmerk (Webshop Trustmark) is de toegetreden tot de Europese koepelorganisatie EMOTA, de Europese e-commerce Association. Naast het lidmaatschap bij EMOTA, zal Webshop Trustmark ook toetreden tot EMOTA‘s Europese Keurmerk.

Retour Herroepingsrecht

Een artikel retourneren (RMA)
U kunt een product naar Arend Beveiliging retourneren wanneer er sprake is van:

Herroepingrecht
Een door Arendbeveiliging.nl verkeerd geleverd product
Een defect bij ontvangst product
Een reparatie of vervanging onder de geldende garantievoorwaarden en -termijn.

Herroepingrecht
In het kader van de Wet Kopen op Afstand heeft de consument bij het doen van aankopen via Internet recht op een ‘afkoelingsperiode’ van 14 dagen na aflevering van het product. Binnen deze periode mag een product worden teruggestuurd zonder opgaaf van reden.

Gebruik maken van het herroepingsrecht is wettelijk aan een aantal regels verbonden. Zo moet tijdens deze termijn de zorgvuldig worden omgaan met het product en de verpakking. Het product mag beperkt gebruikt worden om te beoordelen of de consument het wil aanschaffen. Hierbij moet worden gedacht aan dezelfde wijze van gebruik zoals zal plaatsvinden bij een winkelaankoop. Indien er van herroepingsrecht gebruik gemaakt wil worden, moet u het product inclusief alle geleverde toebehoren en inclusief verpakking aan ons retourneren. Producten die beschadigd, incompleet of gebruikt zijn, komen niet voor restitutie in aanmerking.

De kosten en het risico van het retourzenden zijn voor rekening van de klant. Arend Beveiliging zal binnen 14 dagen na ontvangst van de retourzending het aankoopbedrag overmaken op uw rekening.Om gebruik te maken van uw herroepingsrecht, geeft Arend Beveiliging u 14 dagen de tijd om een retouraanvraag in te dienen. Deze tijd gaat in vanaf de dag dat u het product heeft ontvangen.

Wees ervan bewust dat het herroepingsrecht niet van toepassing is voor zakelijke klanten en instellingen. Bent u zakelijke klant neemt u dan a.u.b. contact met ons op .

Wanneer u gebruikt wilt maken van uw herroepingsrecht:
Wanneer u uw producten ontvangen heeft, vul dit online retourformulier in. Neem vervolgens contact op met onze klantenservice. U ontvangt van ons een RMA nummer welke u duidelijk zichtbaar moet vermelden op de buitenkant van het retourpakket . U betaalt slechts de retour verzendkosten. De prijs die u voor het product heeft betaald wordt afhankelijk van de betaalwijze van de oorspronkelijke bestelling aan u tegoed gedaan zodra wij uw retourzending hebben ontvangen. Het bedrag wordt teruggestort op uw bankrekening. Vergeet niet uw rekeningnummer te vermelden!

Wees ervan bewust dat u, onafhankelijk van de reden tot annuleren, binnen de wettelijke tijdslimiet dient te handelen en ons dus binnen 14 dagen na ontvangst van uw bestelling op de hoogte dient te brengen. U mag een product retourneren binnen het herroepingsrecht indien:

 • U als particulier het artikel(en) heeft gekocht.(Bedrijfsmatige aankopen hebben geen herroepingsrecht).
 • U het product niet gebruikt heeft.
 • Er geen zichtbare schade op het product te vinden is of duidelijke tekenen van gebruik zichtbaar zijn.
 • Het product en alle onderdelen die erbij horen, in dezelfde staat wordt geretourneerd zoals het naar u was verstuurd.

Speciale gevallen waarbij u geen gebruik mag maken van het herroepinsgrecht:

 • Producten die speciaal voor u zijn besteld of artikelen die voor u op maat zijn gemaakt.
 • Verzegelde audio of video-opname producten of computer software die u geopend heeft.
 • Artikelen waarvan wij van te voren melden dat deze buiten het retourrecht vallen.
 • Artikelen waarmee video of geluidsopnames mee zijn gemaakt,

We zullen het te crediteren bedrag verminderen indien:

 • Producten door gebruiker of onderweg terug naar ons zijn beschadigd.
 • Producten of retail verpakkingen beschadigd zijn (zodat ze niet als nieuw verkocht kunnen worden).
 • Onderdelen ontbreken (handleidingen, kabels, adapters, enz.) in de retourzending.

Defect bij ontvangst
Heeft u het vermoeden dat uw product defect is of niet naar behoren functioneert? Controleer eerst of uw product daadwerkelijk defect is! Loop daartoe de onderstaande stappen na alvorens u het product retourneert.

 • Controleer de instellingen van uw product. Veel storingen ontstaan door verkeerde instellingen en komen niet door een defect aan het product zelf.
 • Neem de handleiding van uw product uitvoerig door. Veel problemen kunnen verholpen worden door de instructies goed op te volgen.

Is uw product direct na ontvangst of binnen een week defect? De volgende voorwaarden gelden hierbij:

 • Voordat u het product opstuurt dient u eerst zo spoedig mogelijk online het retouraanvraagformulier in te vullen.
 • Pas nadat u per e-mail een RMA nummer en verdere instructies heeft ontvangen kunt u het product retour sturen.
 • Het RMA nummer dient duidelijk op de verpakkingsdoos vermeld te worden.
 • Wij verzoeken u vriendelijk een defect geleverd product binnen 14 dagen na aflevering naar ons op te sturen.
 • Producten die buiten de gestelde termijn worden gemeld zullen volgens garantievoorwaarden worden afgehandeld.
 • Er dient zorgvuldig omgegaan te worden met het product en de verpakking. Indien u van deze regeling gebruik wil maken, moet u het product inclusief alle geleverde toebehoren en voor zover mogelijk in de oorspronkelijke verpakking aan ons retourneren.
 • Zorg dat het pakket goed verpakt en voldoende gefrankeerd is. Het risico voor het retour zenden is voor uw rekening. Wij adviseren om het pakket verzekerd met handtekening voor ontvangst te versturen.
 • Zendingen die niet of onvoldoende gefrankeerd zijn worden geweigerd.
  Na ontvangst zullen wij het product zorgvuldig testen en vaststellen of de klacht gegrond is en of de retourzending aan alle voorwaarden voldoet.
 • Indien aan de juiste voorwaarden is voldaan en de klacht gegrond is, sturen wij direct kosteloos een nieuw product op en ontvangt u € 6,75 tegemoetkoming in de retourkosten.
 • Indien hetzelfde product niet meer leverbaar is wordt binnen 14 dagen nadat het product in ons bezit is gekomen het aankoopbedrag incl. € 6,75 tegemoetkoming in de retourkosten teruggestort.
 • Indien de klachtomschrijving niet wordt geconstateerd en het product geheel naar behoren functioneert worden de verzendkosten en €29,95 onderzoekskosten in rekening gebracht. In dat geval wordt u vooraf op de hoogte gebracht.

Kosten voor reparatie
Indien er sprake is van een garantieafhandeling dan zijn er geen kosten verbonden aan de reparatie. Als het defect echter niet binnen de garantiebepalingen valt, bijvoorbeeld wanneer er sprake is van val- stoot of waterschade, oneigenlijk gebruik of dat het product buiten de door de fabrikant bepaalde garantietermijn valt, dan nemen wij contact met u op en ontvangt u een prijsopgave voor de reparatie. U kunt daarna aangeven of u akkoord gaat met de reparatie (tegen het aangegeven bedrag) of dus u afziet van verdere afhandeling. In het laatste geval kunt u uw product terugkrijgen met een eventuele rekening voor onderzoekskosten en/of transportkosten.

Stappenplan RMA

 • Verpak het product veilig met materialen die tegen een stootje kunnen (originele verpakking bij voorkeur) en voeg alle accessoires en onderdelen toe.
 • Neem contact met de klantenservice op voor een aanvraag RMA nummer.
 • Houdt uw bestelnummer en/of factuurnummer bij de hand.
 • Voeg het RMA retourformulier toe in de verpakking.
 • Geef duidelijk het RMA nummer dat u van ons heeft ontvangen op de buitenkant van het pakket aan,
 • De retourzending dient op uw kosten en risico naar onze afdeling retouren (RMA) te worden verzonden. De retourzending terug naar u zal op rekening van Arend Beveiliging worden verzonden.
 • Na inspectie en tests zullen wij reparaties uitvoeren of een vervanging sturen indien van toepassing, zulks ter beoordeling van Arend Beveiliging
 • Wij zullen u een orderbevestiging en verzendbevestiging toesturen wanneer uw product hersteld of vervangen is.
 • Als producten worden teruggestuurd onder het herroepingsrecht worden deze bij aankomst in ons magazijn geïnspecteerd en/of getest. Indien aan de voorwaarden voor creditering is voldaan, wordt het bedrag teruggestort op uw bankrekening. Vergeet niet uw bankrekening nummer te vermelden bij de retourzending!
 • Leveringen zonder duidelijk vermeld RMA nummer zullen een speciale behandeling nodig hebben en de verwerking hiervan kan een aanzienlijke vertraging oplopen.

Kosten bij retourneren
Wij hanteren garantie op basis van carry-in. Dit betekent dat wij geen producten kunnen ophalen en geen reparatie aan huis verzorgen.

De verzendkosten en het risico van verzending van uw adres naar onze vestiging zijn voor rekening van de klant. Indien de fout door Arend Beveiliging is veroorzaakt zullen de verzendkosten op basis van de goedkoopste optie van PostNL gerestitueerd worden.
Alle retourzendingen dienen voldoende gefrankeerd te worden verzonden en zorgvuldig en stevig verpakt. Pakketten die niet of onvoldoende gefrankeerd zijn, worden altijd door ons geweigerd. Neem de retourprocedure door op onze website en maak gebruik van het retourformulier indien u een product retourneert.

Retouradres:
Arend Beveiliging
Afdeling: Retouren en Garantie
Roskam 12
6003EL Weert

Bestellen en Betalen

Bestelproces

Producten kun je online heel eenvoudig en snel bestellen bij arendbeveiliging.nl. Op deze pagina leggen we je uit hoe het bestelproces in zijn werk gaat.

Producten in de winkelwagen leggen
Heb je iets gevonden wat aan je wensen en eisen voldoet? Dan leg je het product (bijvoorbeeld een beveiligingscamera) eenvoudig in je winkelwagen door op de knop “in winkelwagen” te klikken. Je vind deze knop op elke productpagina. Geen zorgen, je hebt nog niets gekocht!

De winkelwagen
Als je het product hebt toegevoegd kom je automatisch op de winkelwagen pagina. Heb je alles kunnen vinden en toegevoegd aan je winkelwagen? Dan kun je onderaan op “bestelling afronden” klikken om door te gaan naar de volgende stap.

Je persoonlijke gegevens
Heb je al een account bij ons? Dan kun je eenvoudig inloggen en je gegevens laden door op “Inloggen of Registreren” naast het kopje “factuuradres” te klikken.

Heb je nog geen account, dan kun je je registreren, maar je kunt natuurlijk ook gewoon als gast afrekenen zonder een account aan te maken.

Als we de benodigde gegevens van je hebben is het handig om ze nog even te controleren, dan weten we zeker dat we het pakketje naar het juiste adres versturen.

De verzendmethode kiezen
In de stap die dan volgt kies je de meest geschikte verzendmethode. We versturen je bestelling altijd aangetekend en verzekerd, dus daar hoef je niet extra voor te betalen. Soms is er daarom maar één verzendmethode beschikbaar. Meer over het verzenden of afhalen van producten lees je op de pagina verzenden & afhalen.

Een betaalmethode kiezen
Zodra je hebt gekozen hoe wij je bestelling naar je versturen kun je aangeven hoe je wilt betalen. Daar hebben we een aantal opties voor. We rekenen geen betaalkosten, ongeacht je manier van betalen. Meer over de aangeboden betaalmethoden lees je op de pagina betaalmethoden.

Bestelling controleren
Nadat ook de betaalmethode gekozen is, is het tijd om de bestelling te controleren en te bevestigen. Heb je gekozen voor een online betaalmethode (bijvoorbeeld Ideal of credit card)? Dan sturen we je direct door naar de betaalpagina van de bank. Na betaling kom je terug op onze website.

Bestellingen afhalen

Kan ik mijn bestelling afhalen? Jazeker. Dit kan echter alleen op afspraak, wij zorgen dan dat uw bestelling klaar ligt. Desgewenst kunnen wij een demo of advies geven omtrent het installeren dan wel uitleg geven indien er onduidelijkheden zijn. U kunt betalen wanneer u uw bestelling komt afhalen.

Mijn account

Door een account aan te maken kunt u het betalingsproces sneller doorlopen, meerdere verzendadressen opslaan, bestellingen bekijken en volgen. U kunt uw winkelwagen klaarzetten en op ieder gewenst moment (later) afrekenen. Vanuit uw Account Dashboard kunt u een snapshot bekijken van uw recente account-activiteit, uw gegevens updaten, order-historie bekijken en de status van uw geretourneerde producten bekijken.

Er is ook de mogelijkheid om als gast af te rekenen dus zonder eerst een account aan te maken.

Betalen

Wij bieden de volgende betaalmethodes:

 • Online met iDEAL via PAY
 • Vooruit betalen via PAY
 • PayPal via Paypal
 • Bancontact via PAY
 • Contant bij afhalen op afspraak

Online met iDeal via PAY (alleen voor Nederlandse betaalrekeningen bij o.a. Rabobank, ABN AMRO, SNS Bank, Knab, Regio Bank en ING).

Na het bevestigen van een order waarbij u bij als betalingsmogelijkheid voor iDeal heeft gekozen, wordt u automatisch doorgeleid naar de beveiligde betalingspagina van iDeal. Selecteer uw bank. U wordt door uw bank gevraagd een aantal gegevens in te vullen, waarna u uw betaling bevestigt. Als alle gegevens juist zijn ontvangen wordt u automatisch terug geleid naar de PaHeDomotica website. Het order bedrag word direct van uw bankrekening afgeschreven. Sluit uw internet browser niet, voordat u vanuit het iDeal betaalscherm in onze webwinkel bent terug gekeerd.

Vooruit betalen (via PAY)
Na het bevestigen van een order waarbij u bij als betalingsmogelijkheid voor Vooruit betalen heeft gekozen, wordt uw order automatisch door ons systeem verwerkt en ontvangt u per email de bevestiging inclusief de rekening gegevens. Zodra u uw betaling heeft voldaan (bijvoorbeeld via internet bankieren of bank overschrijving) en wij deze hebben ontvangen, sturen wij u uw bestelling toe. Vergeet niet bij uw betaling het order- of factuurnummer te vermelden.

PayPal
U kunt uw bestelling afrekenen met de online betaalservice PayPal. Als u kiest voor deze betaalmethode, dan wordt u doorgestuurd naar de website van PayPal. Na het inloggen betaalt u door uw bestelling te bevestigen. Betalen met PayPal is veilig en simpel. PayPal biedt aankoopbescherming. Als u een product niet ontvangt, dan kunt u een claim indienen en vervolgens zorgt PayPal dat u uw geld terugkrijgt.

Bancontact (voor België)
Na het bevestigen van een order waarbij u bij als betalingsmogelijkheid voor Bancontact / Mister Cash heeft gekozen, wordt u automatisch doorgeleid naar de beveiligde betalingspagina van de PayBox via SISOW. U wordt door gevraagd een aantal gegevens in te vullen, waarna u uw betaling bevestigt. Als alle gegevens juist zijn ontvangen wordt u automatisch terug geleid naar de PaHeDomotica website. Het order bedrag word direct van uw bankrekening afgeschreven.

Bij betaling via Bancontact komen er 1,8% transactie kosten bij.

Contant betalen
Bij het ophalen van u bestelling op afspraak, is het mogelijk om contant te betalen. Wij willen u vragen om het bedrag gepast mee te nemen, aangezien wij geen pinautomaat hebben.

Verzending en Bezorging

Wij bieden de volgende betaalmethodes:

 • Online met iDEAL via PAY
 • Vooruit betalen via PAY
 • PayPal via Paypal
 • Bancontact via PAY
 • Contant bij afhalen op afspraak

Online met iDeal via PAY (alleen voor Nederlandse betaalrekeningen bij o.a. Rabobank, ABN AMRO, SNS Bank, Knab, Regio Bank en ING).

Na het bevestigen van een order waarbij u bij als betalingsmogelijkheid voor iDeal heeft gekozen, wordt u automatisch doorgeleid naar de beveiligde betalingspagina van iDeal. Selecteer uw bank. U wordt door uw bank gevraagd een aantal gegevens in te vullen, waarna u uw betaling bevestigt. Als alle gegevens juist zijn ontvangen wordt u automatisch terug geleid naar de PaHeDomotica website. Het order bedrag word direct van uw bankrekening afgeschreven. Sluit uw internet browser niet, voordat u vanuit het iDeal betaalscherm in onze webwinkel bent terug gekeerd.

Vooruit betalen (via PAY)
Na het bevestigen van een order waarbij u bij als betalingsmogelijkheid voor Vooruit betalen heeft gekozen, wordt uw order automatisch door ons systeem verwerkt en ontvangt u per email de bevestiging inclusief de rekening gegevens. Zodra u uw betaling heeft voldaan (bijvoorbeeld via internet bankieren of bank overschrijving) en wij deze hebben ontvangen, sturen wij u uw bestelling toe. Vergeet niet bij uw betaling het order- of factuurnummer te vermelden.

PayPal
U kunt uw bestelling afrekenen met de online betaalservice PayPal. Als u kiest voor deze betaalmethode, dan wordt u doorgestuurd naar de website van PayPal. Na het inloggen betaalt u door uw bestelling te bevestigen. Betalen met PayPal is veilig en simpel. PayPal biedt aankoopbescherming. Als u een product niet ontvangt, dan kunt u een claim indienen en vervolgens zorgt PayPal dat u uw geld terugkrijgt.

Bancontact (voor België)
Na het bevestigen van een order waarbij u bij als betalingsmogelijkheid voor Bancontact / Mister Cash heeft gekozen, wordt u automatisch doorgeleid naar de beveiligde betalingspagina van de PayBox via SISOW. U wordt door gevraagd een aantal gegevens in te vullen, waarna u uw betaling bevestigt. Als alle gegevens juist zijn ontvangen wordt u automatisch terug geleid naar de PaHeDomotica website. Het order bedrag word direct van uw bankrekening afgeschreven.

Bij betaling via Bancontact komen er 1,8% transactie kosten bij.

Contant betalen
Bij het ophalen van u bestelling op afspraak, is het mogelijk om contant te betalen. Wij willen u vragen om het bedrag gepast mee te nemen, aangezien wij geen pinautomaat hebben.

Verzendkosten

Wat zijn de verzendkosten?
Bij Arend Beveiliging wordt € 6,95 verzendkosten in rekening gebracht.Bij brievenbus pakket wordt € 2,95 verzendkosten in rekening gebracht. Bij verzending naar Duitsland en België bedraagt dit € 9,95. Bestellingen boven de € 75,- worden gratis verzonden.

Buitenland (België, Luxemburg en Duitsland):

De verzendkosten buiten Nederland (België, Luxemburg en Duitsland) voor standaard verzending met PostNL zijn € 7,95 Aangetekend pakket.
Voor verzenden als briefpost naar België, Luxemburg en Duitsland geld een tarief van € 4,95.
(België, verzendkosten zijn GRATIS boven de € 249, excl. Forest artikelen ≥ 2 meter)
(Duitsland, verzendkosten zijn GRATIS boven de € 249, excl. Forest artikelen ≥ 2 meter)
(Luxemburg, verzendkosten zijn GRATIS boven de € 349, excl. Forest artikelen ≥ 2 meter)

Voor verzendkosten naar overige landen kijk bij afrekenen of Email: info@pahedomotica.nl .
Of gebruik het contactformulier voor informatie over de verzendkosten.

Voor verzenden van Forest Shuttle “L” of Forest Atlantis artikelen buiten Nederland informeer naar de verzendkosten.

Mocht u uw bestelling liever komen ophalen neem dan even contact op voor de mogelijkheden. Voor oudere product-serie-modellen kan het zijn dat de verzending trager is omdat wij hiervan lagere voorraden aanhouden. Ook voor nieuwe en populaire modellen kunnen wij levering binnen 1 werkdag niet garanderen.

Veiligheid

SSL Certificering

Onze webshop heeft een SSL certificaat voor veilige informatie uitwisseling. De afkorting SSL staat voor Secure Sockets Layer en is een protocol om informatie uitwisseling tussen u en onze webshop versleuteld te kunnen versturen. SSL wordt dan ook gebruikt voor de online betalingen en bij gegevens uitwisseling die niet onderschept mogen worden. Deze gegevens worden versleuteld voordat het verstuurd wordt via het internet. Daarmee zorgt een SSL certificaat er dus voor dat betalingsgegevens en uw (n.a.w.) gegevens die verzonden worden door u als klant niet benaderbaar zijn voor derden.

Privacy policy

Privacy van gegevens
Wij respecteren de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken uw gegevens om de bestellingen zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. Uw persoonlijke gegevens worden niet aan derden verkocht en zullen uitsluitend aan derden ter beschikking worden gesteld die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling.

Uw account
Indien u niet langer gebruik wil maken van uw account in onze winkel dan kunt u ons een e-mail sturen via het contact formulier van onze site met het verzoek om uw account te verwijderen. Lopende bestellingen blijven in het systeem totdat deze zijn verzonden.

Wij gebruiken de verzamelde gegevens om klanten de volgende diensten te leveren:

 • als u een bestelling plaatst hebben we uw naam, e-mailadres en afleveradres nodig om uw bestelling uit te voeren en u van het verloop daarvan op de hoogte te houden;
 • om het winkelen zo aangenaam mogelijk te laten zijn, slaan wij uw accountgegevens en de gegevens met betrekking tot uw bestelling op;
 • u kunt ook als gast afrekenen, hierbij worden uw gegevens niet opgeslagen;
 • als u een account aanmaakt bewaren wij uw gegevens in een extra beveiligde omgeving. In uw account bevindt zich informatie zoals uw naam en adres, telefoonnummer, e-mailadres, aflever- en betaalgegevens, zodat u deze niet bij iedere nieuwe bestelling hoeft in te vullen.

Wij verstrekken uw gegevens niet aan derden
Uw persoonlijke gegevens worden niet aan derden verkocht en zullen uitsluitend aan derden ter beschikking worden gesteld die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling. Onze werknemers en door ons ingeschakelde derden zijn – conform de gestelde eisen in ons informatie beveiligingsbeleid – verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Indien u nog vragen mocht hebben over de Privacy Policy dan kunt u een e-mail sturen via ons contact formulier. Onze klantenservice helpt u verder indien u informatie nodig heeft over uw gegevens of als u deze wilt wijzigen.

Uw persoonlijke gegevens zijn veilig bij ons. Wij waarderen het vertrouwen dat u in ons stelt en wij zullen daarom uiterst zorgvuldig met uw gegevens omgaan.

Cookie Verklaring

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden.

Google Analytics
Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten. De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Je IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de Safe Harbor principles en is aangesloten bij het Safe Harbor-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

Sociale deelknoppen
Op onze website zijn knoppen opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten (“liken”) of delen (“tweeten”) op sociale netwerken als Facebook, Twitter en LinkedIn. Deze buttons werken door middel van stukjes code die van Facebook respectievelijk Twitter en LinkedIn zelf afkomstig zijn. Door middel van deze code worden cookies geplaatst. Wij hebben daar geen invloed op. Lees je in de privacyverklaring van Facebook, Twitter, LinkedIn en Google (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te lezen wat zij met jouw (persoons)gegevens doen die zij via deze cookies verwerken. De informatie die ze verzamelen wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. De informatie wordt overgebracht naar en door Twitter, Facebook, Google + en LinkedIn opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. LinkedIn, Twitter, Facebook en Google + stellen zich te houden aan de Safe Harbor principes en zijn aangesloten bij het Safe Harbor-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

Recht op inzage en correctie of verwijdering van jouw gegevens

Je hebt het recht om te vragen om inzage in en correctie of verwijdering van jouw gegevens. Zie hiervoor onze contactpagina. Om misbruik te voorkomen kunnen wij je daarbij vragen om je adequaat te identificeren. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dien je een kopie van het cookie in kwestie mee te sturen. Je kunt deze terug vinden in de instellingen van je browser. In- en uitschakelen van cookies en verwijdering daarvan Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kan je vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van jouw browser.

Service en Garantie

Ik wil mijn product retourneren of ruilen

Wilt u een artikel aanmelden als RMA of retourneren? Stuur een email naar rma@arendbeveiliging.nl met daarin uw klacht of defect of bel ons op telefoonnummer 0495-585895

Stuur het artikel na het ontvangen van een RMA of retournummer naar ons op. Verpak het artikel in de originele verpakking.

Een bestelling die speciaal gemaakt op maat gemaakt zijn niet retour genomen worden. U kunt altijd contact met ons opnemen om te kijken wat de verdere mogelijkheden zijn.

In de zending dient duidelijk de adresgegevens en telefoonnummer alsmede de omschrijving van het probleem en het RMA-nummer vermeld te staan.
De consument draagt het risico voor de retourzending, wij adviseren daarom om het pakket aangetekend te verzenden en het verzendbewijs te bewaren, zodat u een eventuele vermissing kunt claimen bij uw vervoerder.
Deze online service is een efficiënte methode om het ‘retourneren’ van de betreffende producten te controleren, zorg te dragen voor zichtbaarheid en traceerbaarheid zodat het retour-proces naar tevredenheid kan worden afgerond.

Defecten en Garantie

Standaard leveren wij alle producten in onze webwinkel met 2 jaar gratis garantie. Omdat we van veel producten de garantie hebben afgekocht bij de fabrikant kunnen we uw garantieaanvraag sneller behandelen. Zonder tussenkomst van de fabrikant hoeven we producten niet eerst op te sturen en af te wachten. Reparatie (indien mogelijk) vindt doorgaans binnen enkele werkdagen plaats. Mocht uw product niet te repareren zijn, dan ontvangt u een nieuw, of vergelijkbaar exemplaar. Afhankelijk van de voorraad duurt een garantieafhandeling gemiddeld slechts 3 werkdagen. De verzendkosten om het product naar u retour te sturen nemen wij uiteraard voor onze rekening.

Uitgesloten van garantie

Om misbruik van onze snelle garantieafhandeling te voorkomen worden er enkele voorwaarden aan het defecte product gesteld. Uitgesloten van garantie zijn:

 • Producten die verkeerd gemonteerd zijn en hierdoor niet, of niet juist meer werken.
 • Producten die opzettelijk of per ongeluk vernield zijn.
 • Producten die defect geraakt zijn door brand-, diefstal-, inbraak- of stormschade.
 • Kapotte aansluitingen op camera’s, voedingen of recorders door het verkeerd aansluiten van kabels.

Altijd binnen 8 werkdagen een oplossing!

Lang wachten is niet meer nodig. Als wij uw defecte product ontvangen hebben, bieden we altijd binnen 8 werkdagen een gepaste oplossing. Natuurlijk doen we ons uiterste best om binnen enkele dagen een gerepareerd product retour te sturen. Mocht dat niet lukken, bijvoorbeeld als we op antwoord van een leverancier moeten wachten. Dan wachten we maximaal 8 werkdagen, hebben we geen passende oplossing, dan ontvangt u van ons een nieuw of gelijkwaardig product. De verdere afhandeling van uw product nemen wij dan voor onze rekening.

Minimaal 6 maanden garantie

Is uw product tijdens de garantieperiode gerepareerd of vervangen? Dan ontvangt u van ons nog minimaal 6 maanden garantie, ook als deze extra periode buiten de originele 12 maanden garantie valt. Oftewel, gaat bijvoorbeeld uw beveiligingscamera na 11 maanden kapot. Dan ontvangt u na reparatie nog 3 maanden extra garantie van arendbeveiliging.nl. Gaat uw product na 12 maanden kapot, dan heeft u geen garantie meer, behalve als de fabrikant een langere garantieperiode verstrekt. Dit wordt duidelijk bij uw aankoop aangegeven.

Reparatie op locatie

Wilt of kunt u het product niet demonteren en retour sturen? Dan is reparatie op locatie wellicht een optie voor u. Soms is niet helemaal duidelijk welk onderdeel defect is, of is de storing lastig te vinden. Arendbeveiliging.nl kan voor u ter plaatse een onderzoek uitvoeren tegen een scherp tarief. Valt een product binnen de garantie periode, dan is reparatie en/of vervanging van dat product natuurlijk kosteloos. Het ter plaatse komen van de monteur valt echter niet onder de garantie.

Reparatie van overige camerabewaking systemen

Ook als uw camerabewaking systeem niet van arendbeveiliging.nl is kunnen wij reparaties uitvoeren. Helaas blijken onderdelen van veelal verouderde systemen, of systemen van onbekende merken vaak moeilijk leverbaar, daarom worden componenten (camera’s, recorder, etc) vaak als geheel vervangen. Neem contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.

Afkoelperiode

Wij doen er alles aan om uw bestelling naar tevredenheid uit te voeren. Mocht u toch af willen zien van uw aankoop, dan kan dat binnen 14 dagen na aankoop. Dit is de zogenaamde afkoelingsperiode of bedenktermijn. Deze periode gaat in op de dag dat het pakket door of namens u in ontvangst is genomen. Voor retourzending kunt u onze Product Retour Aanvraag (RMA) service gebruiken. Let er wel op dat de goederen en de verpakking in een zo oorspronkelijk mogelijke staat verkeren.

Installatie

Doe-het-zelf Installatie

De meest gestelde vraag is misschien wel “kan ik zelf bewakingscamera’s installeren?”. Het antwoord daarop is iets uitgebreider dan een simpele ja of nee.

Allereerst moeten we onderscheid maken tussen de verschillende soorten camerabewaking systemen die er zijn: Analoog, HD-CVI, HD-SDI en HD IP. Alle systemen zijn door de klant zelf aan te sluiten en te configureren. Afhankelijk van het gekozen systeem kan de benodigde technische kennis verschillen.

Kabels trekken en camera’s ophangen

Ongeacht het gekozen systeem dient u bij doe-het-zelf installatie de camera’s op te hangen met schroeven. Daarnaast hebben alle camera’s een kabel (Coax/voeding, of zoals bij HD IP een netwerkkabel). Ongeacht het gekozen systemen is het dus van belang dat u weet hoe u kabels het beste kunt leggen, en hoe u beveiligingscamera’s ophangt.

Al onze standaard analoge, HD-CVI en HD-SDI systemen zijn voorzien van kabels met connectoren, u hoeft dus zelf geen kabels te “maken”. HD IP systemen gebruiken netwerkkabels, die kunt u eenvoudig meebestellen, of zelf op maat maken.

Analoog, HD-CVI en HD-SDI

Hoewel de beeldkwaliteit aanzienlijk verschilt tussen deze camerasystemen, is de manier van aansluiten nagenoeg gelijk. Vanaf elke camera loopt een combikabel naar de recorder. Een combikabel heeft 2 aansluitingen (video en stroom) en zorgt dus voor spanning bij de camera, en video naar de recorder.

Alle standaard, HD-CVI en IP systemen zijn in feite plug-and-play. Dat wil dus zeggen dat, zodra alle kabels zijn aangesloten en het bewakingssysteem voorzien is van stroom, de recorder begint met opnemen van videobeelden.

Aansluiting op het netwerk, en meekijken via een smartphone of tablet vereist iets meer technische kennis. Uiteraard kunnen we hier kosteloos mee helpen op afstand als u contact met ons opneemt.

HD IP beveiligingscamera en complete camerabewaking systemen

Bij HD IP camera’s en systemen is de techniek iets anders. Alle componenten (bewakingscamera’s, recorders etc) worden aangesloten op het netwerk. Elke camera en elke recorder heeft een eigen, vast, uniek IP adres. Via het netwerk kan de recorder beelden van de HD IP bewakingscamera binnen halen, opnemen en weergeven. Het is ook mogelijk om beelden rechtstreeks van de camera te halen d.m.v. een PC of smartphone.

Een netwerk voor IP camera’s opzetten

Het opzetten van een netwerk voor bewakingscamera’s verschilt in feite niets met het netwerk waar computers gebruik van maken. Sterker nog, u kunt beide gewoon met elkaar combineren. Om netwerk camera’s van stroom te voorzien kunt u een losse adapter gebruiken, maar vaak wordt gebruik gemaakt van zogenoemde PoE (Power over Ethernet) switches, deze switches voorzien de camera van stroom en netwerk via dezelfde kabel.

Zelf camerabewaking installeren

Het zelf installeren van camerabewaking is dus prima te doen. Afhankelijk van het gekozen systeem is enige kennis van netwerken/IP adressen vereist. Indien nodig kunnen we hier op afstand een korte uitleg over geven. Heeft u specifieke vragen voor- of achteraf, neem dan contact op met onze helpdesk.

Doen jullie ook installeren

Ja, wij zijn een installatiebedrijf en installeren dagelijks de vele producten die wij ook op onze webwinkel verkopen. Alleen is het afhankelijk van de locatie waar u woont. Neem daarom vrijblijvend contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.

Wij bestaan meer dan 25 jaar met veel ervaring op het gebied van installatie.

 • Optimale hulp voor het vinden van juiste beveiliging
 • Zowel voor bedrijven als particulieren
 • Montage door ervaren monteurs